شما می توانید با کپی کردن یکی از حساب های زیر از طریق موبایل بانک تان از من حمایت مالی کنید

هنگام انجام تراکنش اگر مایل بودید، توضیحی در مورد حمایتی که انجام می دهید بنویسید تا در سایت نمایش داده شود